Przedmioty informatyczne

1. BHP, PSO, Regulamin pracowni

Czytaj więcej...

2. Powszechny dostęp do Internetu

Czytaj więcej...

3. Dzielenie się danymi, usługi na literkę „e”

Czytaj więcej...

4. Ochrona praw autorskich

Czytaj więcej...

5. Hardware i software

Czytaj więcej...

6. Sieci komputerowe

Czytaj więcej...

7. Grafika rastrowa a grafika wektorowa

Czytaj więcej...

8. Przetwarzanie grafiki

Czytaj więcej...

9. Montaż filmowy

Czytaj więcej...

10. Albumy zdjęć

Czytaj więcej...

11. Profesjonalna edycja tekstu

Czytaj więcej...

12. Współpraca podczas edycji tekstu

Czytaj więcej...

13. Edycja tabel

Czytaj więcej...

14. Praca z długim dokumentem

Czytaj więcej...

15. Gromadzenie i formatowanie danych

Czytaj więcej...

16. Funkcje i formuły

Czytaj więcej...

17. Zaawansowane funkcje warunkowe

Czytaj więcej...

18. Wykorzystanie funkcji w rozwiązywaniu problemów

Czytaj więcej...

19. Tworzenie i formatowanie wykresów

Czytaj więcej...

20. Tworzenie relacyjnych baz danych

Czytaj więcej...

21 - 22. Wykorzystanie relacyjnych baz danych

Czytaj więcej...

23. Projektowanie prezentacji

Czytaj więcej...

24. Pozyskiwanie zasobów do tworzenia prezentacji

Czytaj więcej...

25. Tworzenie slajdów

Czytaj więcej...

26. Atrakcyjna prezentacja, profesjonalne prowadzenie wystąpień

Czytaj więcej...

27. Języki stron internetowych

Czytaj więcej...

28. Projektowanie stron internetowych

Czytaj więcej...

29 - 30. Algorytmy w języku programowania

Czytaj więcej...

31 - 32. Czy internet jest szansą czy zagrożeniem dla człowieka i społeczeństwa?

Czytaj więcej...

33 - 35. Wykresy funkcji matematycznych

Czytaj więcej...

36 - 38. Dzień z historii mojego kraju

Czytaj więcej...

Przedmiotowy system oceniania

2 – dopuszczający
Wyszukuje adresy stron WWW zawierające proste hasło.
Korzysta z wyszukiwarki internetowej.
Porusza się po wybranych stronach internetowych.
Zna podstawowe przepisy prawa dotyczące korzystania z cudzych materiałów i stosuje je w praktyce.
Zna podstawowe zasady korzystania z programów komputerowych.
Rozumie konieczność posiadania licencji na programy komputerowe.
Jest świadomy istnienia przestępstw komputerowych.
Wymienia podstawowe zasady pisania listów elektronicznych.
Podaje przykładowe sposoby komunikacji i wymiany informacji z wykorzystaniem Internetu.
Wymienia przykładowe e-usługi.
Zna zasady netykiety.
Podaje przynajmniej dwie korzyści wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Jest świadomy istnienia zagrożeń wynikających z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wymienia i omawia podstawowe elementy komputera.
Omawia podstawowy zestaw oprogramowania, który może być zainstalowany na komputerze.
Wymienia urządzenia peryferyjne.
Wie, czym jest sieć komputerów i dlaczego komputery łączy się w sieć.
Korzysta z podstawowych usług sieci.
Wymienia sposoby ochrony danych w komputerach i sieciach komputerowych.
Z pomocą nauczyciela korzysta z wybranego programu do tworzenia grafiki rastrowej.
Wyszukuje potrzebne funkcje w menu programu.
Zna źródła obrazów cyfrowych i sposoby opracowywania zdjęć z wykorzystaniem wybranego programu komputerowego.
Zna i stosuje podstawowe zasady redagowania i formatowania tekstu.
Wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na komórkach tabeli.
Zna podstawowe zasady pracy z dokumentem wielostronicowym.
Zna podstawowe zastosowania arkusza kalkulacyjnego.
Potrafi zaznaczyć zadany blok komórek.
Ustawia liczbowy format danych.
Samodzielnie pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie). Potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł.
Tworzy prosty wykres.
Zna i stosuje podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego: SUMA, ŚREDNIA.
Na przykładzie gotowego pliku bazy danych potrafi omówić jej strukturę.
Wymienia obiekty bazy danych: tabele, formularze, zapytania, raporty.
Dodaje nowe rekordy, korzystając z gotowego formularza.
Wyświetla wynik gotowego zapytania.
Modyfikuje gotowe zapytania.
Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnej.
Tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych.
Korzysta z szablonów slajdów.
Umieszcza na slajdach tekst i obrazy.
Potrafi uruchomić pokaz slajdów.
Zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków.
Zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych.
Analizuje gotowy schemat blokowy prostego algorytmu.
Wie, na czym polega programowanie.
Analizuje gotowe proste programy zapisane w wybranym języku programowania.
Wie, w jaki sposób zbudowane są strony WWW.
Zna najważniejsze narzędzia do tworzenia stron internetowych.
Wie, na czym polega tworzenie strony internetowej.
Zapoznaje się z przykładowym źródłem strony internetowej, przeglądając strukturę pliku.
Wie, że na stronach internetowych niektóre treści mogą być generowanedynamiczne.
3 – dostateczny
Zna genezę powstania Internetu.
Wymienia wybrane usługi Internetowe.
Szuka informacji w Internecie, konstruując złożone hasło.
Wie, co jest przedmiotem prawa autorskiego i co jemu nie podlega.
Zna pojęcie licencji.
Wymienia przykładowe rodzaje darmowych licencji.
Wymienia przykładowe rodzaje przestępstw komputerowych.
Poprawnie redaguje listy elektroniczne.
Wyjaśnia, na czym polega komunikacja w czasie rzeczywistym.
Omawia przykładowe e-usługi.
Korzysta z wybranych e-usług.
Jest świadomy istnienia zagrożeń wynikających z korzystania z e-usług.
Podaje zalety korzystania z komunikacji za pomocą Internetu.
Wymienia podstawowe zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Klasyfikuje środki i narzędzia technologii informacyjnej.
Charakteryzuje przykładowe urządzenia peryferyjne.
Omawia rodzaje programów komputerowych i potrafi określić ich przeznaczenie.
Wymienia podstawowe klasy sieci.
Omawia podstawowe sposoby łączenia komputerów w sieć.
Wymienia korzyści płynące z połączenia komputerów w sieć.
Zna zasady ochrony danych w komputerach i sieciach komputerowych.
Zna formaty plików graficznych.
Opracowuje grafikę rastrową: stosuje warstwy i selekcje, zmianę kontrastu i nasycenia kolorów, kadrowanie i skalowanie.
Wykonuje proste projekty w grafice wektorowej.
Potrafi wykonać prostą obróbkę zdjęcia zapisanego w postaci cyfrowej.
Potrafi utworzyć album zdjęć.
Dzieli tekst na akapity.
Poprawia tekst, wykorzystując możliwości wyszukiwania i zamiany znaków oraz słowniki.
Stosuje tabulację i wcięcia.
Wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów.
Stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie.
Stosuje style nagłówkowe.
Przygotowuje konspekt dokumentu.
Tworzy spis treści.
Stosuje wybrane szablony do przygotowywania różnych dokumentów.
Rozróżnia zasady adresowania w arkuszu kalkulacyjnym.
Stosuje adresowanie bezwzględne.
Tworzy formuły wykonujące obliczenia (potęgowanie, pierwiastkowanie, z zastosowaniem nawiasów).
Tworzy wykres składający się z wielu serii danych, dodając do niego odpowiednie opisy.
Ustawia inne formaty danych poza liczbowym.
Formatuje tabelę.
Korzysta z możliwości wstawiania funkcji. Potrafi zastosować funkcję JEŻELI.
Rozumie organizację danych w bazach danych.
Wyjaśnia pojęcia: baza danych, rekord i pole.
Na podstawie przygotowanych formularzy ćwiczy wprowadzanie i aktualizację danych.
Tworzy prostą bazę danych, składającą się z dwóch tabel.
Definiuje relacje.
Tworzy formularz, korzystając z kreatora.
Tworzy proste zapytania, ustalając kryterium dla jednego pola.
Prezentuje informacje, korzystając z przygotowanych raportów.
Przygotowuje prezentację na zadany temat.
Zmienia kolejność slajdów.
Ustawia przejścia poszczególnych slajdów.
Ustawia inne tło dla każdego slajdu.
Wstawia do slajdu wykresy, tabele, równania matematyczne, efekty dźwiękowe.
Wyjaśnia pojęcie algorytmu oraz zależności między problemem, algorytmem i programem.
Wyjaśnia pojęcie specyfikacja problemu.
Określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy oraz z warunkami w postaci listy kroków.
Buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego; analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami.
Wie, na czym polega iteracja.
Klasyfikuje języki programowania.
Potrafi przygotować prostą stronę internetową, używając dowolnego edytora tekstu.
Umie tworzyć akapity i wymuszać podział wiersza, dodawać nagłówki do tekstu, zmieniać krój i wielkość czcionki.
Rozumie strukturę plików HTML.
Podaje przykłady stosowania stylów CSS.
Wyjaśnia, na czym polega dynamiczne przetwarzanie strony; podaje przykłady skryptów i omawia ich rodzaje.
4 – dobry
Omawia rozwój usług internetowych
. Wyjaśnia, na czym polega przeglądanie strony internetowej.
Potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacje.
Korzysta z encyklopedii i słowników w wersji elektronicznej.
Wyjaśnia wybrane przepisy prawa autorskiego.
Omawia przykładowe rodzaje licencji na programy komputerowe.
Omawia wybrane przykłady przestępstw komputerowych.
Rozróżnia poszczególne formy komunikowania się przez Sieć.
Omawia zalety i wady poszczególnych e-usług.
Zna i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z poszczególnych e-usług.
Omawia działanie poczty elektronicznej.
Omawia korzyści i zagrożenia dotyczące korzystania z różnych form komunikacji i wymiany informacji z wykorzystaniem Internetu.
Potrafi określić funkcje i podstawowe parametry środków technologii informacyjnej.
Charakteryzuje narzędzia technologii informacyjnej.
Omawia rodzaje pamięci masowych.
Wymienia podstawowe typy plików.
Rozumie rolę systemu operacyjnego.
Wymienia popularne systemy.
Zna podstawy konfiguracji sieci.
Wymienia elementy niezbędne do budowy sieci.
Omawia korzyści płynące z połączenia komputerów w sieć.
Rozumie potrzebę wykonywania podstawowych operacji porządkujących zasoby komputera oraz stosowania podstawowych zasad ochrony własnych dokumentów i zasobów komputera.
Zna sposoby ochrony przed utratą danych.
Dostrzega różnice między grafiką rastrową i wektorową.
Opracowuje grafikę rastrową: uzyskuje efekty specjalne dzięki zastosowaniu filtrów.
Tworzy proste kompozycje, korzystając z wybranego programu do tworzenia grafiki wektorowej.
Skanuje obrazy, korzystając ze skanera.
Potrafi opracować zeskanowaną grafikę.
Edytuje krótkie filmy.
Zmienia ustawienia strony.
Znajduje błędy redakcyjne w tekście.
Stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście.
Stosuje konspekty numerowane.
Tworzy spis treści.
Potrafi zredagować inną stopkę i inny nagłówek dla stron parzystych i nieparzystych.
Rozmieszcza tekst w kolumnach.
Stosuje adresowanie mieszane.
Stosuje formatowanie warunkowe.
Zna zastosowania różnych typów wykresów.
Dostosowuje typ wykresu do danych.
Rysuje wykres wybranej funkcji matematycznej.
Stosuje wybrane funkcje do rozwiązywania zadań z różnych przedmiotów.
Omawia etapy przygotowania bazy danych.
kreśla odpowiednio typy danych.
Tworzy formularz z podformularzem.
Modyfikuje formularz, korzystając z widoku projektu.
Stosuje filtry do prostego wyszukiwania.
Tworzy zapytania.
Przygotowuje kwerendę wybierającą na podstawie dwóch tabel.
Zna sposób przygotowania korespondencji seryjnej z wykorzystaniem danych z bazy danych.
Omawia etapy rozwiązywania problemu.
Buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym.
Prezentuje algorytmy iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowego.
Testuje rozwiązania.
Wyjaśnia pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja.
Potrafi tworzyć proste strony w języku HTML, używając edytora tekstowego.
Zna funkcje i zastosowanie najważniejszych znaczników HTML.
Potrafi wstawiać grafikę do utworzonych stron.
Umie tworzyć listy wypunktowane i numerowane.
Zna najczęściej wykorzystywane atrybuty CSS i sposoby określania ich wartości.
Omawia sposoby publikowania strony w Internecie.
Pracuje z widokami slajdów.
Wstawia dźwięki z plików spoza listy standardowej.
Zmienia tło, wstawia obiekty i hiperłącza.
Umieszcza przyciski akcji.
Dopasowuje przejścia między slajdami.
Dodaje animacje i efekty dźwiękowe do obiektów.
5 – bardzo dobry
Omawia organizację informacji w WWW.
Wyjaśnia postać adresu URL.
Stosuje różne narzędzia do wyszukiwania informacji.
Właściwie porządkuje informacje o stronach WWW.
Podaje przykłady łamania wybranych przepisów prawa.
Omawia różnice pomiędzy różnymi rodzajami licencji.
Wyjaśnia zasady licencji.
Dokonuje analizy porównawczej różnych form komunikacji i wymiany informacji, podając opis poszczególnych form i niezbędne wymagania.
Porównuje metody dostępu do poczty elektronicznej.
Wyjaśnia działanie e-banku; podaje metody zabezpieczeń.
Podaje zasady korzystania z poszczególnych e-usług.
Wie, czym jest podpis elektroniczny.
Współtworzy zasoby w Sieci.
Bierze aktywny udział w debacie na temat szans i zagrożeń wynikających z rozwoju TIK.
Wymienia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej i charakteryzuje ich parametry.
Instaluje sterowniki urządzeń.
Charakteryzuje przykładowe systemy operacyjne.
Omawia przykładowe schematy sieci.
Udostępnia zasoby w sieci.
Dyskutuje na temat odmian złośliwego oprogramowania i oprogramowania zabezpieczającego komputer. Zapisuje plik graficzny w formacie zależnym od przeznaczenia.
Omawia zalety, wady i zastosowanie wybranych formatów plików grafiki rastrowej.
Zapisuje pliki w różnych formatach.
Opracowuje grafikę wektorową: przekształca obraz, grupuje obiekty.
Posługuje się aparatem i kamerą cyfrową.
Przenosi zdjęcia, filmy do pamięci komputera.
Opracowuje film.
Przygotowuje poprawnie zredagowany i sformatowany tekst, dostosowując formę tekstu do jego przeznaczenia.
Redaguje złożone wzory matematyczne.
Samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu.
Wykonuje konwersję tekstu na tabelę i odwrotnie.
Potrafi stosować różne style tekstu, modyfikuje istniejące.
Umieszcza podpisy pod rysunkami i tworzy spis ilustracji.
Stosuje przypisy.
Korzysta z podziału tekstu na sekcje.
Układa rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego.
Stosuje filtry i selekcjonuje dane na podstawie zaawansowanych kryteriów.
Korzysta z filtrów.
Tworzy wykres funkcji trygonometrycznej.
Dopasowuje wygląd arkusza kalkulacyjnego po wydruku.
Stosuje wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego: statystyczne, logiczne, matematyczne, tekstowe, daty i czasu.
Stosuje zagnieżdżoną funkcję JEŻELI.
Rozumie, co oznacza przetwarzanie danych w bazach danych.
Rozumie pojęcia relacji i klucza podstawowego.
Projektuje formularze do wprowadzania danych.
Tworzy złożone zapytania.
Przygotowuje nowe raporty na podstawie wcześniej przygotowanych zapytań.
W edytorze tekstu przygotowuje listy seryjne i etykiety adresowe, korzystając z danych zapisanych w bazie danych.
Wstawia podkład muzyczny odtwarzany podczas całej prezentacji.
Przygotowuje materiały informacyjne dla uczestników pokazu i przeprowadza pokaz.
Konwertuje przygotowaną prezentację do formatu umożliwiającego publikację w Internecie, otwiera ją lokalnie w przeglądarce internetowej.
Analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń. Buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem złożonym.
Wyjaśnia pojęcia: interpretacja, kompilacja, odróżnia kompilację od interpretacji.
Wstawia i formatuje tabele.
Koduje polskie znaki.
Umieszcza łącza hipertekstowe.
Stosuje kolory.
Zna zasady dynamicznego przetwarzania stron.
Analizuje wady i zalety różnych sposobów publikowania i promowania stron w Internecie.
Przygotowuje stronę do publikacji w Internecie i ją publikuje.
6 – celujący
Formułuje własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu.
Wyszukuje, gromadzi i właściwie selekcjonuje informacje, tworząc złożone projekty z różnych dziedzin.
Interpretuje przepisy prawa autorskiego dotyczące korzystania z różnych źródeł informacji i ochrony programów komputerowych.
Wyszukuje dodatkowe informacje na temat przestępstw komputerowych.
Przedstawia wnioski z analizy zalet i wad poszczególnych e-usług.
Samodzielnie ocenia znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w komunikacji i wymianie informacji.
Przeprowadza analizę przykładowego problemu i opracowuje właściwy algorytm obliczeń.
Rejestruje makra i stosuje je w celu ułatwiania wykonywania często powtarzanych czynności.
Zna działanie i zastosowanie większości funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym.
Potrafi dobrać pełną konfigurację sprzętu i oprogramowania do danego zastosowania.
Dokonuje analizy porównawczej różnych systemów operacyjnych.
Wie, czym jest maska podsieci.
Dzieli się własnymi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych w komputerach.
Przygotowuje złożone projekty z różnych dziedzin.
Dyskutuje na temat źródeł obrazów cyfrowych i sposobów opracowywania obrazów i filmów, dzieląc się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.
Udostępnia filmy w Internecie.
Samodzielnie zapoznaje się z programami komputerowymi umożliwiającymi edycję filmów i obróbkę obrazów.
Tworzy dokumenty tekstowe, stosując poprawnie wszystkie poznane zasady redagowania i formatowania tekstu.
Tworzy własne style tekstu.
Przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem wszystkich zasad redagowania i formatowania tekstów.
Samodzielnie projektuje relacyjna bazę danych.
Ustala typy pól.
Projektuje wygląd formularzy.
Buduje złożone kwerendy z tabel połączonych.
Planuje i projektuje raporty.
Potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów.
Buduje schemat blokowy algorytmu, w którym wystąpią złożone sytuacje warunkowe.
Buduje schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego.
Zna zagadnienia dotyczące promowania stron WWW.
Potrafi stworzyć własny, rozbudowany serwis.
Zna większość znaczników HTML.
Potrafi wstawiać do utworzonej strony proste skrypty napisane w języku JavaScript.

Metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Informatyka to przedmiot ogólnokształcący, jednak bardzo specyficzny, wymagający nabywania wciąż nowych umiejętności, co wynika z jej szybkiego rozwoju. Posiada również cechy przedmiotu zawodowego, gdyż wiedza teoretyczna jest ograniczona do minimum, a konkretną wartością są efekty praktyczne ucznia. Tradycyjne formy oceniania będą tu wykorzystywane bardzo rzadko lub wcale, a ocenianie należy skoncentrować na samodzielnie wykonywanych sprawdzianach praktycznych, ćwiczeniach, aktywności, zaangażowania. Uczniowie zdolni powinni otrzymywać zadania dodatkowe zmuszające do myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Zadania sprawdzające osiągnięcia uczniów to weryfikacja wiedzy, zrozumienia, zastosowanie w sytuacjach typowych i problemowych.
Uczniowie powinni otrzymywać dużo ocen cząstkowych. Należy oceniać:
 • ćwiczenia wykonywane podczas lekcji,
 • odpowiedzi na pytania,
 • udział w projekcie grupowym,
 • aktywność na lekcji,
 • ćwiczenia sprawdzające.
Ocena ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji
 • W trakcie zajęć należy zwrócić szczególną uwagę na samodzielność wykonywania ćwiczeń przez uczniów i korzystanie z instrukcji, a nie wyłącznie z pomocy „sąsiedzkiej” czy pytań kierowanych do nauczyciela.
 • Należy obserwować, czy działania podejmowane przez uczniów w celu rozwiązania zadania wynikają z wiedzy na dany temat i nabytych umiejętności, czy są to działania świadome oraz czy uczeń wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo.
 • Można premiować uczniów, którzy wykonają zadanie samodzielnie i poprawnie, jednakże czas wykonania zadania nie powinien być miernikiem oceny.
 • Gdy wykonywane ćwiczenie ma być podsumowaniem większego działu, w ocenie należy uwzględnić opanowanie wszystkich umiejętności przewidzianych w programie dla danego tematu.
 • Podczas wykonywania ćwiczeń zasadne jest ocenienie na tej samej lekcji wszystkich uczniów.
Ocena odpowiedzi na pytania
 • W trakcie wykonywania przez uczniów ćwiczeń można zadawać pytania o zastosowaną metodę lub sposób otrzymania danego rozwiązania. Należy zwrócić uwagę na sposób formułowania odpowiedzi: czy uczeń posługuje się słownictwem potocznym, czy też używa określeń fachowych i rozumie ich znaczenie.
Ocena udziału w projekcie grupowym
 • Wykonanie przez uczniów projektu grupowego pozwala na sprawdzenie i ocenę nabytych kompetencji oraz podsumowanie omówionych treści nauczania. W pracy grupowej każdy uczeń powinien być oceniany za wykonanie cząstkowego zadania, składającego się na cały projekt. Należy uwzględnić jego wkład pracy, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole.
Ocena aktywności na lekcji
 • Uczeń poprawnie odpowiadający na lekcji na pytania dodatkowe, wykonujący dodatkowe ćwiczenia, powinien być za to oceniany.
Ocena ćwiczeń sprawdzających
 • Ćwiczenia sprawdzające powinny być bardzo precyzyjnie określone i dokładnie przygotowane, w formie zrozumiałej dla ucznia i ułatwiającej jednoznaczną ocenę.
 • Forma zadań nie powinna odbiegać od ćwiczeń, które uczniowie wykonują podczas zajęć.
 • Nie należy stosować tzw. zaliczania przedmiotu pod koniec semestru.
 • W ocenie ćwiczenia należy uwzględnić wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią.