Przedmioty informatyczne

16. Funkcje i formuły

Funkcja JEŻELI Funkcja logiczna, „jeżeli” jest wykorzystywana wtedy, gdy chcemy otrzymać wynik działania w formie zapisu liczbowego lub słownego przy spełnieniu ściśle określonych warunków, np. uczeń zaliczył test, bo uzyskał odpowiednią liczbę punktów, co jest z założenia PRAWDĄ. Sposób wykorzystania funkcji:

Zaznaczamy komórkę, w której ma być wyświetlony wynik i klikamy przycisk Wstaw funkcję, dostępny w karcie Formuły; zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstawianie funkcji, w którym z listy rozwijalnej wybieramy kategorię funkcji, czyli w tym przypadku kategorię Logiczne; po wybraniu kategorii w polu Wybierz funkcje wybieramy funkcję Jeżeli i zatwierdzamy przyciskiem OK. Zostanie otwarte okno dialogowe Argumenty funkcji.
Test_logiczny to warunek, jaki może być spełniony lub nie, czyli dowolna wartość lub wyrażenie, które można ocenić jako prawdziwe lub fałszywe.
Wypełniając pole test_logiczny używamy jednego z poniższych operatorów porównania:
<(mniejsze niż)
>(większe niż)
=(równe)
<=(mniejsze niż lub równe)
>=(większe niż lub równe)
Np. warunkiem jest, że zawartość komórki E2 jest mniejsza niż lub równa 8, wprowadzamy więc w polu Test_logiczny wyrażenie E2<=8. Następnie w polu Wartość_jeżeli_prawda wskazujemy, co ma się stać w przypadku spełnienia ustalonego warun ku, czyli gdy wartość w komórce E2 będzie mniejsza lub równa 8. Jeśli chcemy, by został wtedy wyświetlony np. tekst „Zaliczone”, wpisujemy w polu Wartość_jeżeli_prawda ten tekst w cudzysłowie. Następnie ustalamy, co ma zostać wyświetlone, jeśli warunek nie zostanie spełniony, np. tekst „Niezaliczone”. Tekst ten wpisujemy więc w polu Wartość_jeżeli_fałsz i zatwierdzamy przyciskiem OK.

Zadanie 1
W rubryce Czy podzielna przez 3 ? Wpisz TAK, jeżeli liczba jest podzielna przez 3
W rubryce Czy podzielna przez 7 ? Wpisz TAK, jeżeli liczba jest podzielna przez 7
W rubryce Czy podzielna przez 9 ? Wpisz TAK, jeżeli liczba jest podzielna przez 9

Liczba

Czy podzielna przez 3 ?

Czy podzielna przez 7 ?

Czy podzielna przez 9 ?

2345

 

 

 

2346

 

 

 

2347

 

 

 

2348

 

 

 

2349

 

 

 

2350

 

 

 

2351

 

 

 

2352

 

 

 

2353

 

 

 

2354

 

 

 

2355

 

 

 

2356

 

 

 

2357

 

 

 

2358

 

 

 Zadanie 2
Oblicz Nową Liczbę według następującej zasady:
do liczb mniejszych od 100 dodaj 100, a do większych nic nie dodawaj

Liczba

Nowa Liczba

21

 

105

 

33

 

171

 

148

 

98

 

13

 

129

 

31

 

5

 

153

 

45

 

111

 

16

 

21

 

133

 Zadanie 3
W rubryce Czy przyjęty wpisz słowo przyjęty dla kandydatów, którzy uzyskali ponad 20 pkt.

Lp.

Nazwisko i imię

Język polski

Matematyka

Przedmiot dodatkowy

Punkty za świadectwo

Suma punktów

Czy przyjęty?

1

Kotek Andrzej

7

4

5

6

 

 

2

Błach Ewa

3

4

4

7

 

 

3

Polak Irena

5

7

6

4

 

 

4

Zykun Marta

2

5

6

6

 

 

5

Maj Jerzy

9

8

8

8

 

 

6

Hurek Karol

1

3

2

3

 

 

7

Belka Judyta

8

10

10

9

 

 

8

Gwido Emil

4

6

5

5

 

 

9

Kuracki Marcin

9

8

7

7

 

 

10

Rzecki Kamil

3

2

5

4

 

 

11

Borek Ewa

5

2

3

3

 

 

12

Cudak Hanna

6

5

6

4

 

 

13

Olczak Ewelina

8

7

6

8

 

 

14

Pogórska Alicja

10

9

7

10

 

 Zadanie 4
Oblicz pierwiastek kwadratowy z liczb podanych w tabeli. Tam gdzie nie można wyciągnąć pierwiastka za pomocą odpowiedniej formuły wpisz „nie”. Pierwiastek kwadratowy można obliczać tylko z liczb nieujemnych.

Liczba a

 

pierwiastekPierwiastek kwadratowy

-44

 

12

 

60

 

35

 

-17

 

81

 

-18

 

36

 

121

 

-16

 

625

 

192

 

-4

 

-8