Przedmioty informatyczne

19. Tworzenie i formatowanie wykresów

Wykresy są świetnym narzędziem służącym do wyświetlania danych numerycznych w formie graficznej, co w znacznym stopniu ułatwia zrozumienie liczb przedstawionych w tabelach. Program Microsoft Excel umożliwia tworzenie wielu typów wykresów, dzięki czemu do każdego rodzaju prezentowanych danych możliwe jest dobranie odpowiedniej grafiki. Na przykład wykres słupkowy najlepiej sprawdza się, gdy pragniemy pokazad zmiany danych w czasie lub porównad pewne elementy. Z kolei wykresy liniowe obrazują zmiany danych ciągłych w czasie. Dla danych rozmieszczonych w jednej kolumnie lub wierszu warto zastosowad wykres kołowy, który pokazuje różne wielkości elementów w danej kolumnie lub wierszu. Możliwe jest również tworzenie wykresów złożonych, używając kilku typów wykresów w jednym miejscu. Aby stworzyd wykres, po podaniu danych w tabeli oraz wyborze odpowiedniego rodzaju wykresu, należy kliknąd na zakładkę „Wstawianie” w menu narzędziowym programu. Wzakładce w sekcji „Wykresy” znajduje się kilka rodzajów wykresów. Po kliknięciu w „Innewykresy” pojawi się jeszcze więcej możliwości wyboru.

Tak stworzony i sformatowany wykres świetnie pomaga zobrazowad dane pokazane w tabeli. Wprowadzenie danych Dane zostają wprowadzone do odpowiednich komórek. Warto dodad tytuły kolumn, co ułatwi w późniejszym kroku, opisanie wykresu. MS Excel potrafi samodzielnie wstawid nazwy osi wykresu na podstawie tytułów kolumn.

Wybór odpowiedniego wykresu W tym przypadku wybrany został wykres kolumnowy.

Zaznaczenie danych Po wyborze odpowiedniego rodzaju wykresu w menu pojawia się ekran wyboru rodzaju wykresu kolumnowego - można wybrad zarówno wykres dwuwymiarowy, jak i przestrzenną grafikę. Dodatkowo wykres kolumnowy może mied kształt walca, stożka lub ostrosłupa.

Dowolne formatowanie stworzonego wykresu Po kliknięciu na wykres w menu głównym pojawią się dodatkowe zakładki: Zakładka „Projektowanie”, gdzie możliwe będzie dokładne określenie formatu wykresu, jego stylu czy układu.

Zakładka „układ” umożliwia wprowadzenie takich elementów jak tytuł wykresu, nazwy osi czy napisanie legendy. Zakładka „formatowanie” umożliwia zmianę wielkości wykresu, użytych czcionek lub obramowań.

Część zmian można wprowadzad bezpośrednio na wykresie. Na przykład po kliknięciu na tytuł pojawia się okno edycji umożliwiającą zmianę nazwy wykresu.

Zadanie 1
Tabela przedstawia rozkład sił w Sejmie RP. Sporządź wykres kołowy ilustrujący tę sytuację.

Partia

Liczba posłów

PO

230

PIS

85

Unia Pracy

60

Unia Wolności

52

PSL

36

UPR

2

Inne

15

Zadanie 2
Na podstawie danych oblicz jak zmieniała się ilość oddanych do użytku mieszkań. Mieszkania oddane do użytku w Polsce w latach 1950-1988 (tys.). Pokaż na wykresie ilość oddanych mieszkań.

lata

ilość mieszkań

% wzrostu

1950

             59,50   

  -

1955

             89,00   

 

1960

           142,10   

 

1965

           170,50   

 

1970

           194,20   

 

1975

           248,10   

 

1980

           217,10   

 

1985

           189,60   

 

1988

           198,60    

 

 RAZEM

 

 

Zadanie 3
Oblicz ile procent głosów zdobyła każda z partii w wyborach. Wyniki wyborów parlamentarnych z dnia 18 maja 1994. Przedstaw na diagramie kołowym wyniki wyborów.

Lp

Nazwa partii

Ilość głosów

% zdobytych głosów

1

KPN

3254000

 

2

PSL

15427000

 

3

SLD

9356000

 

4

UP

4562000

 

5

UW

3961000

 

 

RAZEM

 

 

Zadanie 4
Warunkiem zaliczenia semestru przez studenta, jest uzyskanie średniej ilości punktów ze wszystkich testów powyżej 74pkt. Wykorzystując formułę „JEŻELI" oblicz, którzy studenci mają zaliczony semestr. Przedstaw końcowe wyniki (średnie ilości uzyskanych punktów) na wykresie dla wszystkich studentów.

student

test 1

test 2

test 3

test 3

średnia

zdał/oblał

Bawarski Jan

87

67

89

93

 

 

Kusik Paweł

78

98

67

45

 

 

Madej Ewa

90

87

91

88

 

 

Pytka Anna

89

88

87

87

 

 

Zyta Ewa

74

70

80

54

 

 

Zadanie 5
Oblicz wartości brutto poszczególnych modeli faksów, jeżeli VAT=23% Narysuj wykres kolumnowy przedstawiający ceny brutto faxów w poszczególnych miesiącach

 

styczeń 2009r.

lipiec 2010r.

styczeń 2011r.

Model #

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Netto

Brutto

F200 G

    512,50 zł

 

     697,00 zł

 

729,55 zł

 

F250 G

    711,00 zł

 

     821,36 zł

 

875,66 zł

 

F300 G

    923,25 zł

 

     983,45 zł

 

1 050,55 zł

 

F350 G

    999,00 zł

 

  1 023,00 zł

 

1 260,66 zł

 

F400 G

 1 010,58 zł

 

  1 221,50 zł

 

1 512,80 zł

 

F450 G

 1 410,25 zł

 

  1 490,00 zł

 

1 815,35 zł

 

F500 G

 1 845,00 zł

 

  1 987,25 zł

 

2 178,34 zł

 

F550 G

 1 978,80 zł

 

  2 145,60 zł

 

2 614,11 zł

 

Zadanie 5
Przedstaw na wykresie kołowym udział uczniów w konkursach przedmiotowych:

Przedmiot

Ilość uczniów

j. polski

22

j. angielski

36

matematyka

18

historia

11

inne

9

Zadanie 6
Sporządź dwa wykresy. Na pierwszym przedstaw zarobek uzyskany ze sprzedaży jogurtów, a na drugim popularność sprzedaży.

Smak

I

II

III

IV

RAZEM

Wiśnia

205,27 zł

302,25 zł

366,00 zł

269,00 zł

 

Jagoda

123,00 zł

159,63 zł

174,22 zł

268,33 zł

 

Brzoskwinia

226,00 zł

198,00 zł

221,00 zł

199,36 zł

 

Kiwi

165,32 zł

199,23 zł

201,00 zł

145,22 zł

 

Malina

369,78 zł

348,59 zł

322,36 zł

239,33 zł

 

Zadanie 7
Wykonaj wykres, który obrazowałby ilość studentów w Polsce w latach 1998 - 2004 i porównywałby liczbę studentów studiujących na uczelni państwowej i prywatnej w każdym roku kalendarzowym.

Rok

Uczelnie państwowe

Uczelnie niepaństwowe

1998

942,5

331,5

1999

1002,1

419,2

2000

1100,2

472,3

2001

1197,2

509,3

2002

1260,2

528,8

2003

1300,5

546

2004

1330,7

582,3

2005

1319,1

620,8

2006

1287,4

640,3

Zadanie 8
Narysuj wykres funkcji y=4x-7

Zadanie 9
Narysuj wykres funkcji y=3x2+5x+4

Zadanie 10
Narysuj wykres funkcji y=(2x-2)/3x

Zadanie 11
Narysuj wykres funkcji y=5sin3x+2

Zadanie 12
Narysuj wykres funkcji y=2sinx-3cosx2

Zadanie 13
Narysuj wykres funkcji y=log3x+5