Przedmioty informatyczne

13. Edycja tabel


Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać liczby w kolumnach, a także wykonywać sortowanie i proste obliczenia. Dodatkowo w Wordzie można tabele zagnieżdżać. Uchwyt do przesuwania pozwala na przemieszczanie tabeli w dokumencie, natomiast szybką zmianę rozmiaru całej tabeli możemy wykonać wykorzystując uchwyt zmiany rozmiaru tabel. Techniki wstawiania tabel 1) Wykorzystując polecenie Wstaw tabelę. Po wybraniu tego polecenia należy przeciągnąć myszką w dół, określając tym samym liczbę wierszy i kolumn nowej

Elementy tabeli mogą być usuwane lub dodawane za pomocą poleceń: Usuń/dodaj komórki, wiersze, kolumny, albo mogą być łączone lub dzielone —› Scalaj komórki lub Podziel komórki.... W menu Tabela, możemy także zaznaczyć wiersz, kolumnę (lub całą tabelę) i następnie sformatować je niezależnie od pozostałej części tabeli. Możliwe jest także ustalanie dokładnych wymiarów wierszy i kolumn oraz „Autoformatowanie tabeli...”, tzn.: wybranie szablonu tabeli udostępnionego przez program WORD, umożliwiającego dostosowanie jej wyglądu do potrzeb użytkownika. Do tabeli można dostawiać także Nagłówki (takie jak np. nazwy miesięcy, dni tygodnia), które będą powtarzane na każdej następnej stronie. Zaznaczoną tabelę można konwertować na tekst. Tekst w tabeli może być sortowany (polecenie: Sortuj tekst...) malejąco, rosnąco lub według akapitów. Możliwe jest również rozdzielanie tabeli (polecenie: Podziel tabelę) na części oraz pisanie formuł matematycznych w jej komórkach (np. dodaj wartości z komórki A1 i B8). Przekształcając istniejący tekst w tabelę. Jeżeli mamy już napisany tekst można go w prosty sposób zamienić na tabelę wybierając z menu Tabela polecenie Konwertuj i następnie Przekształć tekst na tabelę. Pojawi się pokazane niżej okno dialogowe, w którym podajemy separator tekstu (najczęściej jest to znak tabulatora lub spacja), a następnie inne wymagane opcje (liczbę kolumn i wierszy, sposób dopasowania szerokości kolumn itd.).

Poprzez rysowanie tabeli. Ten sposób pozwala na bardzo szybkie budowanie nawet bardzo skomplikowanych tabel. Przypomina rysowanie na papierze milimetrowym. Najpierw rysujemy linie z jednego punktu do drugiego – po przekątnej – definiując tym granice całej tabeli. Następnie rysujemy pozostałe linie tabeli.


Ćwiczenie
Wykorzystując polecenie Rysuj tabelę utworzyć tabelę pokazaną poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:, jeżeli uznamy, że narysowana linia jest błędna wystarczy wybrać gumkę i wskazać linie tabeli do usunięcia.
Ćwiczenie
Wpisać poniższy tekst i zamienić go na tabelę wybierając polecenie Konwertuj tekst na tabelę. Jako separator tekstu włączyć inny i wpisać znak spacji. Dodatkowo włączyć opcję Autodopasowanie do zawartości.

A B C D E
3 5 6 4 5

A

B

C

D

E

3

5

6

4

5


Formatowanie tabeli
Narzędzia do formatowania tabeli możemy wybrać albo z menu rozwijalnego Tabela albo włączając pasek narzędzi Tabele i krawędzie (z menu Widok —»Paski narzędzi).Sterować krawędziami i cieniowaniem tabeli (komórek), można także za pomocą polecenia Obramowanie i cieniowanie wywoływanego z menu rozwijalnego tabela. Reguły dostosowywania krawędzi są proste. Najpierw wybieramy ogólne ustawienia (z lewej strony okna Obramowanie i cieniowanie —» Krawędzie): brak, ramka itd., a następnie definiujemy styl + kolor + szerokość linii i w końcu na oknie podglądu wskazujemy, która krawędź ma być rysowana zdefiniowanym stylem.

 

 

 

 

 

 

 

 


W celu specjalnego wyróżnienia tylko jednej komórki (lub wiersza czy też kolumny) należy najpierw ją zaznaczyć, a dopiero później wywołać polecenie dotyczące krawędzi i cieniowania.
Ćwiczenie
Utworzyć i sformatować tabelę jak na poniższym rysunku. Na zakończenie zapisać dokument na dyskietce. Należy wykorzystać polecenia dotyczące scalania komórek oraz zmiany szerokości i wysokości komórek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edycja całej tabeli i jej elementów
Utworzyć tabelę 3x3 i umieścić kursor w dowolnym miejscu w środku tabeli (w przeciwnym wypadku polecenie Właściwości tabeli będzie niedostępne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywołać z menu Tabela polecenie właściwości tabeli

W pierwszym oknie można sterować położeniem tabeli względem marginesów pionowych i tekstu. Włączamy opcję Wyśrodkuj (identyczny efekt uzyskujemy po zaznaczeniu tabeli i wybraniu jednego z przycisków wyrównywania akapitu). Następnie wywołujemy kolejne polecenia Wiersz i Kolumna i ustawiamy wysokość i szerokość wszystkich komórek na 2 cm. Teraz, na karcie Komórki wybieramy sposób wyrównywania tekstu w komórkach (Wyśrodkuj), a następnie przycisk Opcje i włączamy Zawijaj tekst. Po sformatowaniu tabela powinna wyglądać jak na poniższym rysunku.

A

B

C

F

E

D

G

H

I

Zmiana szerokości kolumny (wysokości wiersza) za pomocą myszy
Jeżeli najedziemy myszką na linie tabeli kursor przyjmuje postać podwójnej linii ze strzałkami: dla wierszy /kolumn .Trzymając lewy klawisz myszy można wówczas zmieniać rozmiar wiersza lub kolumny. Jeżeli zaznaczona jest tylko jedna komórka, to operacja taka będzie odnosiła się tylko do zmiany wymiarów tej komórki (dotyczy tylko zmiany szerokości kolumny).W dalszej części należy skopiować utworzoną wcześniej tabelę i zaznaczając kolejno komórki E i I zmienić szerokości kolumn za pomocą myszy – rysunek poniżej

A

B

C

F

E

D

G

H

I

A

B

C

 

F

E

D

 

G

H

I

Sortowanie danych i wykonywanie prostych obliczeń w tabeli – formuły
Zawarty w tabeli tekst, liczby lub daty można sortować w porządku rosnącym (od A do Z, od zera do 9 lub od daty najwcześniejszej do najpóźniejszej), lub w porządku malejącym (od Z do A, od 9 do zera itd.).
Aby posortować dane w tabeli należy:
• zaznaczyć tabelę
• Z menu Tabela wybrać polecenie Sortuj i ustawić odpowiednie opcje. Można dodatkowo wybierając kartę Opcje. Wybrać: język, separatory pól itd
Ćwiczenie
Utworzyć tabelę jak na poniższym rysunku i posortować dane alfabetycznie (dodatkowo włączyć opcję Powtarzanie nagłówków wierszy).

Przed sortowaniem

Po sortowaniu (alfabetycznie)

Nazwisko

Średnia ocena

Sędzimirski

4,4

Bibalot

2,56

Mickiecz

3,76

Rabuj

4,89

Kaczmarek

3,34

Tomarski

4,01

Nazwisko

Średnia ocena

Bibalot

2,56

Kaczmarek

4,4

Mickiecz

3,76

Rabuj

4,89

Sędzimirski

3,34

Tomarski

4,01

Ćwiczenie
Dla utworzonej wcześniej tabeli wprowadzamy nowy wiersz na końcu i obliczymy sumę średnich ocen. Do wstawienia nowego wiersza można wykorzystać polecenie Tabela ->Wstaw ->Wiersze, lub ustawić kursor na zewnątrz ostatniego wiersza i nacisnąć klawisz Enter. Ustawiamy kursor w pustej komórce (pod liczbami) i z menu Tabela wywołujemy polecenie Formuła.

Nazwisko

Średnia ocena

Bibalot

2,56

Kaczmarek

4,4

Mickiecz

3,76

Rabuj

4,89

Sędzimirski

3,34

Tomarski

4,01

Suma średnich

22,96

Z dostępnych funkcji (lista rozwijalna Wklej funkcje) wybieramy funkcję SUM i podajemy zakres komórek do sumowania. Word domyślnie przyjmuje w tym przypadku komórki położone powyżej (Above – ponad). Zamiast Above można wpisać zakres argumentów Sum(B2:B7), co w rezultacie daje ten sam wynik 22,96. Program numeruje wiersze tabeli od 1, natomiast kolumny od litery A. Zakres sumowanych komórek rozdzielony jest dwukropkiem. Natomiast, w celu zsumowania zawartości dowolnych komórek np.: B2+B6, argumenty należy rozdzielić przecinkiem, np.: =SUMA(B2,B6). Uwaga Wynik działania jest wstawiany, jako pole w wybranej komórce. Po zmianie zawartości komórek, które obejmuje działanie, należy uaktualnić wyniki obliczenia zaznaczając odpowiednie pole, a następnie naciskając klawisz F9.
Nagłówek tabeli
Jeżeli tabela nie mieści się na stronie i jej dalsza część zaczyna się na stronie następnej, możemy zdefiniować pierwszy wiersz, lub kilka początkowych wierszy tabeli jako „nagłówek”. Spowoduje to, że przy kontynuacji tabeli od nowej strony u góry automatycznie pojawi się wiersz zdefiniowany jako nagłówek. Aby zdefiniować pierwszy wiersz (lub kilka pierwszych wierszy tabeli), jako nagłówek należy po zaznaczeniu tego wiersza z menu Tabela wybrać polecenie Powtarzanie nagłówków wierszy.